Laboratuvarlar

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı

Doku mühendisliği laboratuvarı çalışmaları doku iskelelerinin tasarlanması amacıyla kimya biyoloji ve makromoleküleri kullanarak ilgili hücresel yapıları oluşturma ve biyobenzer malzemelerin üretilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Mikro ve nano boyut teknolojileri ile kombine edilen biyobenzer malzemeler potansiyel olarak iletimi farklılaşmayı destekleyerek kemik ve kıkırdak gibi kompleks yapıların yenilenmesine katkı sağlar. Mevcut projelerimiz kemik segmentlerinin taklit edilerek yenilenmesi, rejeneratif tıp uygulamaları, 3 boyutlu kanser ve sağlıklı mikro-doku modellerinin geliştirilmesi ve doku yapılanması için önemli olan 3 boyutlu damarlanma çalışmaları üzerinedir.

         

 

Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı

2015-ÖNP-MÜMF-0017 kodlu “632-nm Laser ve Klorin e6 ile Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu” isimli Öncelikli Alanlar Projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi ile birlikte Klorin e6 maddesi kullanılarak antibiyotiğe direnç geliştirmiş çeşitli patojenlerin fotoinaktivasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu projede çeşitli patojenlerin antibiyotiğe direnç geliştirmiş suşlarını verimli bir şekilde yok eden optimum lazer dozları ve ilaç konsantrasyonları araştırılmaktadır.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Hüseyin Taşlı ile birlikte yürütülen ortak bilimsel araştırma projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi kullanılarak 9 farklı porfirin türevinin 23 farklı bakteri suşu üzerindeki fotoinaktivasyon etkisi araştırılmaktadır.

215S541 kodlu “Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-nm Dalga boyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında; antibakteriyel etkinliği kanıtlanmış 808-nm diyot lazer sistemi ve İndosiyanin Yeşil boyar maddesinin birlikte kullanıldığı Fotodinamik terapi uygulamasının sağlıklı dermal fibroblast hücreleri üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri araştırılmaktadır. Antibiyotiğe direnç geliştirmiş bakteri suşlarını öldürebilen lazer enerji dozu ve ilaç konsantrasyonunun sağlıklı hücrelere bir zararının olup olmadığı incelenmektedir. 

          

 

Tıbbi Plazmalar Laboratuvarı

Plazma maddenin dördüncü hali olarak tanımlanan iyonize gazlardır. Normalde yüksek sıcaklılar ve düşü basınçlarda üretilebilirken tıbbi amaçlı uygulamalar için yüksek elektrik alan altında atmosferik basınç ve oda sıcaklığında üretilebilmekte ve soğuk plazma olarak adlandırılmaktadır. Laboratuvarımızda atmosferik basınçlı soğuk basınçlı plazmaların biyolojik ve tıbbi uygulamalarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, atmosferik soğuk plazmaların özellikle hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik çalışmalar, yara iyileşme çalışmaları, diş hekimliği uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

      ​

          

 

Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı

Prof. Dr. Aydın AKAN sinyal işleme ve özellikle durağan olmayan sinyallerin analizi konusunda çalışmalar yapmakta, yeni sinyal işleme yöntem ve yaklaşımları geliştirmektedir. Bu yöntemlerin biyomedikal sinyal ve görüntülerin işlenmesi, çeşitli hastalıkların tanısı amacıyla karar destek sistemlerinde uygulanması için araştırmalarını sürdürmektedir. Yürütmüş ve tamamlamış olduğu bazı araştırmaları aşağıda verilmektedir. Sinyal ve Görüntü İşleme laboratuvarında 20 adet bilgisayar mevcuttur.Bu laboratuvarda bilgisayarlar üzerinden Matlab programı ile sinyal ve görüntü işleme uygulamaları yapılmaktadır. Biyomedikal Sinyallerin Matlab ile İşlenmesi dersi ve Uyarlanır Biyomedikal Sinyal İşleme dersi ve Biyomedikal Görüntü İşleme dersinin uygulamaları bu laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz kendi projelerini için bu laboratuvarda çalışma yapma şansına sahiplerdir.Öğrencilerimiz ders saaatleri dışında diledikleri zaman bu laboratuvardan yararlanabilmektedir. Laboratuvarda internet erişimi olduğu için öğrencilerimiz bilimsel araştırma yapmak için de kullanabilmektedirler.

      ​   

Biyomekanik Laboratuvarı

Biyomekanik, mekanik prensiplerin canlılara uygulanması ve biyolojik yapılara etki eden kuvvetleri ve etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyomekaniğin kullanım alanları;

 • Fiziksel fonksiyonlarn düzeltilmesi (örn. felç vb. durumlar),
 • Kas ve iskelet sistemi sağlığı (örn. yaşlı hastalarda kırık vb.durumlar),
 • Tasarım üretim(örn. atletler için uygun ayakkabı tasarımı),
 • Adli(örn. kaza soruşturma),
 • Spor performansının artırılması (örn. daha yararlı tekniklerin geliştirlmesi),
 • Spor sakatlıklarının önlenmesi (örn. daha güvenli Tekniklerin geliştirilmesi).

Özellikle kemik yapısının mekanik özelliği inceleme altına alınmış ve kemik kayıplarında, kırık ve çatlaklar için vücuda uyumlu implantlar üretilmeye başlanmıştır. Bu işlemler için gerekli cihazlar 3D tarayıcı, 3D yazıcılar, biyomekanik test cihazı ve çeşitli küçük el cihazları üniversite bünyesinde biyomekanik laboratuvarında bulunmaktadır.

      

      

        

Temel Biyomedikal Laboratuvarı

Laboratuvarımızda Logic Design and Circuit dersi kapsamında çeşitli deneyler yapılmaktadır. 40 öğrenci kapasiteli laboratuvarda deneylerde kullanılmak üzere tüm gerekli araçlar mevcuttur. Her masada bir deney seti, dijital osiloskop, sinyal jeneratörü, güç sağlayıcı ve multimetre bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler derslerde verilen projelerini veya tez çalışmaları için bu laboratuvardan yararlanabilmektedirler. Ders saatleri dışında öğrenciler diledikleri zaman burda çalışma yapabilmektedirler.

Logic Lab Listesi
1. Mantıksal Kapılar
2. Boolean Fonkisiyonun Gerçeklemesi
3. Kapılarla Teknoloji Haritalaması
4. Dekoder ve Çoklayıcılar
5. Dekoder Kullanarak İşlevleri Uygulama
6. Toplayıcılar
7. Latches / Flip – Flops

      ​   

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Öğrencilere insan vücudundaki fizyolojik büyüklükler için gereken ölçüm tekniklerini ve sensörleri tanıtan, aynı zamanda fizyolojik işaretlerin deneysel uygulamalar ile elde edilip sinyaller üzerinde yazılımsal işlemler gerçekleştirilmesini sağlayan bir laboratuvardır. Deneyler BIOPAC deney setleri üzerinden yapılmaktadır.

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarında laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Aydın AKAN ve laboratuvar yardımcısı Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZDEMİR koordinatörlüğünde sinyal işleme alanında çalışmalar yürütülmekte ve uygulama dersleri verilmektedir. Laboratuvarda yer alan 6 BIOPAC cihazı, 13 öğrenci bilgisayarı ve çeşitli ölçüm ekipmanları ile aynı anda 30 öğrenciye uygulama dersi verilmektedir. Bunun yanında doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tez çalışmaları kapsamında faal olarak laboratuvarda çalışma yürütmektedir. Ayrıca yaz stajları kapsamında stajyer öğrencilerde laboratuvarda çalışma yapmaktadır. Laboratuvarda halen yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri kapmasında desteklenmiş projeler bulunmaktadır.

 

Deneyler ve Uygulamalar

Biyomedikal Laboratuvarında, öğrencilerin temel biyolojik sinyallerin ölçümlerini öğrenmelerini amaçlanmaktadır. Öğrenciler laboratuvarda BIOPAC deney setleri ve MATLAB sayısal hesaplama yazılımından yararlanmaktadır. Kendi EKG (Electrocardiography, kalp sinyalleri) , EMG (electromyography, kas sinyalleri), EOG (electrooculography, göz sinyalleri), EEG (electroencephalography, beyin sinyalleri) vb. sinyallerini BIOPAC cihazı yardımıyla ölçmektedirler. Ölçümler alındıktan sonra sinyalleri gözlemleyerek ve sinyaller üzerinde yazılımsal işlemler gerçekleştirerek hastalıkların teşhisi ve tedavisi için yapılacak çalışmalar konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olmaktadırlar.

 

BIOPAC Deneylerinin İçerikleri

 • Elektrokardiyogram(EKG) ölçümü ve analizi.
 • Elektromiyogram (EMG) ölçümü ve analizi.
 • Elektrookülogram (EOG) ölçümü ve analizi.
 • Elektroensefalogram (EEG) ölçümü ve analizi.
 • Osilometrik kan basıncı ölçümü ve analizi.
 • Solunum ventilasyonunun belirlenmesi ve analizi.
 • Nabız ölçümü ve analizi.
 • Vücut empedansının belirlenmesi.
 • Solunum Döngüsü (Solunum hızları, göreceli solunum derinlikleri, ventilasyonun düzenlenmesi) kaydedilmesi ve analizi.
 • Galvanik deri cevabının alınması ve analizi.
 • Kan Basıncı (İndirek kan basıncı ölçümü, ventrikül Sistolü, Diastolü, Korotkoff sesleri, ortalama arteriyel basınç) kaydedilmesi ve analizi.
 • Kalp Sesleri (kalp kapak fonksiyonları, Elektriksel-mekaniksel Olaylar) kaydedilmesi ve analizi. vb..

Sinyal işleme Çalışmaları

 • EEG sinyallerinde Görgül Kip Ayrışımı kullanılarak gürültü temizleme       
 • Epileptik atakların sezimi
 • Duygu durum tespiti
 • Tomosentez sistemlerinde yüksek çözünürlüklü görüntü geri çatımı 
 • Görme engelliler için ultrasonik bir hedef uyarı sistemi tasarımı 
 • Pulmoner nodüllerinin tespiti ve iyi/kötü huylu tanısı 
 • Çok kanallı EEG sinyallerinin analizi ile anestezi altında bağlantısallık değişiminin tespiti 
 • Hidroksiapatit esaslı biyoseramik malzemelerin karakterizasyonu 
 • KOAH hastalarında, ventilasyon altında solunum sistemi modellenmesi ve parametre kestirimi 
 • Yürüme İşaretlerinin Analizi İle Nörodejeneratif Hastalıkların Tespiti
 • Görsel uyaranlar altında Mental iş yükü ve duygu durum sezimi (PCA, uzamsal filtre, MEMD 
 • Akıllı Giyilebilir Kardiyo Gözlem Sistemi 
 • EEG Sinyallerinin Görgül Dalgacık Dönüşümü ile Analizi
 • fMRI Sinyallerinin Analizi ile Dinlenme Durumu Ağların Tespiti vb..

 

BIOPAC Cihazının Özellikleri

 • Dijital Giriş/Çıkış biriminin bulunması
 • Cihaz üzerinden, dijital filtreleme ve matematiksel işlemlerin yapılabilmesi
 • Cihaz yazılımı üzerinden elde edilen sinyallere sinyal işleme ve çoklu görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi.
 • 4 kanallı sinyal kaydı yapılabilmesi ve örnekleme frekanslarının değiştirilebilmesi

      ​

      ​

      ​   

 

Menüyü Kapat